สวัสดิการด้านสุขภาพ

ประกันสุขภาพ (IPD/OPD/ทันตกรรม)

ประกันชีวิต

ประกันอุบัติเหตุ

สวัสดิการด้านรายได้

สวัสดิการประจำตำแหน่ง (ค่าโทรศัพท์/ค่าน้ำมัน/ค่าทางด่วน)

คอมมิชชั่น

ปรับเงินเดือนประจำปี

โบนัสประจำปี

เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าที่พัก

สวัสดิการด้านการพักผ่อน

วันหยุดประเพณี

วันหยุดพักผ่อนประจำปี

วันหยุดวันเกิด

การท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์

สวัสดิการด้านอื่น

ทุนการศึกษาบุตร

ชุดยูนิฟอร์ม

อุปกรณ์ทำงาน

เงินช่วยเหลือ/เงินกู้ยืม

อาหารเช้าวันจันทร์ พุธ ศุกร์

รถรับส่งตามจุด

ตำแหน่งงาน : Project Marketing

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

ความยินยอมให้เก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและการรับแจ้งสิทธิความเป็นส่วนตัว

(1) ความยินยอมในข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลที่ได้รวบรวมไว้ในเอกสารใบสมัครงานนี้ พร้อมเอกสารประกอบตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดและข้อมูลด้านเชื้อชาติ ศาสนา พันธุกรรม ชีวภาพ(หากต้องใช้) ข้อมูลสุขภาพ อันแสดงถึงตัวตนและคุณสมบัติของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยตามวัตถุประสงค์แห่งการจ้างงาน และการปฏิบัติตามพันธะสัญญา รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายอันเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงานและเพื่อสิทธิประโยชน์ของข้าพเจ้า

(2) Privacy Notice บริษัทได้แจ้งแก่ข้าพเจ้าทราบแล้วถึง
     1. วัตถุประสงค์ของการเก็บ ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า
     2. ฐานทางกฎหมายในการประมวลผลข้อมูล
     3. ระยะเวลาที่ต้องจัดเก็บข้อมูล
     4. หน่วยงานที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า

(3) ความรับผิดชอบในข้อมูลส่วนบุคคลที่นำมาอ้างอิง ข้อมูลบุคคลที่สามที่ใช้อ้างอิงในใบสมัคงานนี้ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้สมัครงานที่ต้องขอรับ ความยินยอมมาจากเจ้าของข้อมูล ไม่เช่นนั้นจะเป็นการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมอันถือเป็นความผิด
ระดับการศึกษา
Level
ชื่อสถาบันการศึกษา/ที่ตั้ง
Institute/Location
วุฒิที่ได้รับ
Degree/Certificate
สาขา
Major
ตั้งแต่ พ.ศ.
From Date
ถึง พ.ศ.
To Date
คะแนนเฉลี่ย
G.P.A.
ประถมศึกษา
Primary School

ประวัติการฝึกอบรม/ดูงาน/ฝึกงาน (Job Training/Inspection/Apprenticeship)

ชื่อหลักสูตร
Course
สถาบัน
Institute
วุฒิที่ได้รับ
Degree/Certificate
ระยะเวลา
Period

ความสามารถทางภาษา (Language Ability)

ภาษาต่างประเทศ
Language
การพูด
Speaking
การเขียน
Writing
ความเข้าใจ
Understanding
ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor
ดี
Good
พอใช้
Fair
เล็กน้อย
Poor
อังกฤษ
English

ความสามารถพิเศษ (Special Ability)

พิมพ์ดีด
Typing
คอมพิวเตอร์
Computer
อื่น ๆ
Others

โปรดให้ชื่อและที่อยู่ของบุคคลที่สามารถอ้างอิงถึงความสามารถของท่านได้

Please give name and address only those who have known you in a professional ability.

*ข้อมูลบุคคลที่ใช้อ้าง ข้าพเจ้าได้แจ้งและรับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลเพื่อใช้อ้างอิงในการสมัครงานแล้ว

ชื่อ-นามสกุล
Name-Surname
ตำแหน่ง
Position
ที่อยู่/สถานที่ทำงาน
Address/Office Address
โทรศัพท์
Telephone No.

แนบไฟล์ข้อมูล

ความยินยอมให้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า